Huurvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur en verkoop van de in de overeenkomst genoemde goederen welke is gesloten tussen Flevo-verhuur te Emmeloord en de daarin genoemde huurder.

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder opgave van redenen door ons te allen tijde worden ingetrokken. Flevo-verhuur is niet gebonden aan bestellingen, welke niet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Bij de uitvoering van opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.

VASTSTELLING HUURPRIJS
Alle huurprijzen van goederen worden berekend als zijnde per stuk gehuurd goed en gelden voor de periode, die tevoren tussen partijen is afgesproken. Voor verlenging van de huur of bij huur gedurende een ongebruikelijke periode worden prijsopgaven op aanvraag verstrekt.

ANNULERING
Mocht door huurder de geplaatste order worden geannuleerd dan worden door verhuurder annuleringskosten aan de nalatige huurder in rekening gebracht. Bij annulering van de bestelde goederen -voorafgaand aan de afgesproken dag van levering- worden door verhuurder aan de nalatige huurder de volgende kosten van te totale reservering in rekening gebracht:

6,5,4 dagen 25% dag van aflevering 75%
3,2,1 dagen 50% reeds geladen 100%

TER BESCHIKKING STELLEN VAN GOEDEREN
Op het overeengekomen tijdstip worden de goederen ter beschikking gesteld van huurder.  Op de retourdatum dienen de goederen -zoals door verhuurder eerder aangeleverd- op het afgesproken tijdstip terug te zijn aan de Meubelweg. Indien huurder op de retourdatum daarbij in gebreke blijft, wordt vanaf dat tijdstip extra huur in rekening gebracht. De huur wordt berekend o.b.v. de nieuwe huurprijs per dag voor vergelijkbare goederen. Bij het vervoer van de goederen door huurder zelf of door derden, die al dan niet van hem daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van het tenietgaan der goederen en/of de kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen, geheel voor rekening van huurder.

AANSPRAKELIJKHEID
Huurder blijft tijdens de huurperiode volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en elke kwaliteitsvermindering van de goederen, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen. In al deze gevallen is uiteraard de huurprijs verschuldigd en tevens wordt de vervangingswaarde aan huurder in rekening gebracht. Dit wordt na aankomst in het magazijn van verhuurder door telling vastgesteld. Deze telling is voor beide partijen bindend, tenzij huurder aan kan tonen, dat verhuurder of diens personeel opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. Verhuurder is niet aansprakelijk en is niet tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding jegens huurder gehouden, indien de goederen door overmacht niet of niet op de afgesproken tijd ter beschikking gesteld kunnen worden. Voorbeelden: bij in gebreke blijven door toeleveranciers, door een handeling of nalatigheid van de vorige huurder(s), bij afwezigheid van huurder/gemachtigde op afgesproken locatie, filevorming, bedrijfsstoringen, transportproblemen, brand, ziekteverzuim, staking, overheidsmaatregelen etc. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer – ook niet na ingebrekestelling – aanspraak geven op schadeloosstelling.

AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDEN
Verhuurder is tevens niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan bij (additioneel) intern transport alsmede welke door derden aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht. Indien huurder tijdens het laden en/of lossen in onze vestiging(en) gebruik maakt van werknemers welke in dienst zijn van Flevo-verhuur worden dezen geacht op dat moment hun diensten te verrichten
in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van huurder. Vanaf het moment, dat huurder de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip waarop de goederen weer in het bezit van de verhuurder zijn gekomen, draagt huurder het contractuele en wettelijke risico van de zgn. producten- en dienstenaansprakelijkheid. Gedurende voornoemde periode vrijwaart huurder derhalve verhuurder van alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens verhuurder mochten doen gelden.

BETALINGSCONDITIE
Voor het plaatsen van een bestelling wordt in bepaalde gevallen door verhuurder een aanbetaling aan huurder in rekening gebracht. Deze aanbetaling is gelijk aan de minimale annuleringskosten (25 % van de afgesproken prijs) en dient contant of per bank te worden voldaan. De nota inclusief eventuele borgsom dient vooraf per bank of in contanten te worden voldaan bij bezorgen of afhalen van de te huren goederen. De kosten voortspruitende uit het ontbreken van bepaalde gehuurde goederen alsmede kosten veroorzaakt door schade worden bij het retourneren van de goederen  contant afgerekend tenzij anders met verhuurder is overeengekomen. Betaling op rekening is slechts mogelijk indien hiertoe vooraf door verhuurder toestemming is verleend. Voor bestellingen op rekening geldt een betalingstermijn van 30 (veertien) dagen. Na overschrijding van de 30 dagen-termijn is verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag van 1,5 % per maand of een gedeelte daarvan gedurende welke huurder in gebreke blijft om de overeengekomen huurprijs te voldoen. Huurder is van rechtswege in gebreke onmiddellijk na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn; verhuurder behoeft derhalve geen aanmaning te versturen om huurder in gebreke te stellen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, inclusief de incassokosten welke door verhuurder zijn gemaakt, komen ten laste van de nalatige huurder. De door verhuurder in verband met de inning van de huurprijs (inclusief rente) ingeroepen rechtskundige hulp komt eveneens geheel voor rekening van huurder.